ซีพีแรม ส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคนผ่านโครงการเกษตรกรคู่ชีวิต สู่วิถีเกษตรที่ยั่งยืน ในพื้นที่ภาคเหนือ (ลำพูน)

ซีพีแรม ส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคนผ่านโครงการเกษตรกรคู่ชีวิต สู่วิถีเกษตรที่ยั่งยืน ในพื้นที่ภาคเหนือ (ลำพูน)
05 ก.ย. 62

ซีพีแรม ส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคนผ่านโครงการเกษตรกรคู่ชีวิต สู่วิถีเกษตรที่ยั่งยืน ในพื้นที่ภาคเหนือ (ลำพูน)
 
ท่านอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในงาน"เกษตรกรคู่ชีวิต" สู่วิถีเกษตรที่ยั่งยืน โดยมีคุณสาธิต แสงเรืองอ่อน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่ และคุณกอบชัย คงทวี ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยคุณชรินทร์ทิพย์ กัณฑะสิทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลำพูน) ให้การต้อนรับและร่วมงาน "เกษตรกรคู่ชีวิต" สู่วิถีเกษตรที่ยั่งยืน พร้อมเยี่ยมชมโครงการในพื้นที่ภาคเหนือ (ลำพูน) นับเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพที่มีความมั่นคง และยั่งยืนให้แก่เกษตรกร 
 
อนึ่ง การดำเนินโครงการเกษตรกรคู่ชีวิต ในพื้นที่จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ และให้คำแนะนำในการเพาะปลูกกะเพรา การส่งเสริมการรับรองระบบมาตรฐาน GAP เพื่อให้เกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการทำการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ตลอดจนมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพที่มีความมั่นคง และยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชน รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ในการทำเกษตรกรรมของเกษตรกรเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด