บ้านซีพีแรมนี้มีรัก ครั้งที่ 4

บ้านซีพีแรมนี้มีรัก ครั้งที่ 4
19 ม.ค. 63

ซีพีแรม ร่วมส่งมอบความสุขและความอบอุ่นผ่านกิจกรรม “บ้านซีพีแรมนี้มีรัก” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเหนียวแน่นในครอบครัว


บริษัท ซีพีแรม จำกัด จัดกิจกรรม “บ้านซีพีแรมนี้มีรัก” ภายในกิจกรรมมีการรับชมภาพยนตร์, กิจกรรมทำกระเป๋า ที่ประดิษฐ์จากวัสดุที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว เพื่อสร้างความผูกพัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน และครอบครัว รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว โดยกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากจิตสาธารณะซีพีแรมมาร่วมสร้างความอบอุ่น และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่