ซีพีแรม (ลาดกระบัง) ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จัดโครงการ CPRAM BAKERY STATION สถานีแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพ ปีที่ 1

ซีพีแรม (ลาดกระบัง) ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จัดโครงการ CPRAM BAKERY STATION สถานีแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพ ปีที่ 1
14 ก.ย. 63

ซีพีแรม (ลาดกระบัง) ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จัดโครงการ CPRAM BAKERY STATION สถานีแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพ ปีที่ 1


คุณธเนศ ชินประภาพ รองผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) จัดโครงการ CPRAM BAKERY STATION สถานีแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ให้เกียรติเข้าร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพกับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง สร้างช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน และยกระดับการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีตัวแทนชุมชน 7 ชุมชน เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ชุมชนพัฒนาทิพพาวาส, ชุมชนบึงบัว, ชุมชนลำพุทรา, ชุมชนทิวไผ่พัฒนา, ชุมชนมิตรสัมพันธ์, ชุมชนสุทธาโภชน์ และชุมชนคลองมอญ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย สถานีส่งเสริมความรู้ 4 สถานี ดังนี้ 
- สถานี ทำเบเกอรี่ เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
- สถานี ทำเครื่องดื่มสมุนไพร 
- สถานี วิถีเกษตรยั่งยืน
-สถานี สิ่งแวดล้อม (การคัดแยกขยะ)
ณ อาคารสำนักงานชั้น 5 การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ