ซีพีแรม (ขอนแก่น) ร่วมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ซีพีแรม (ขอนแก่น) ร่วมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน
20 ก.ย. 63
ซีพีแรม (ขอนแก่น) ร่วมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน

คุณอาภาภรณ์ พรหมเชยธีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) ร่วมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร นำคณะชุมชนตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านการเกษตร แนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เทคโนโลยีการเกษตร พลังงานทดแทน และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี ปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนำไปปรับใช้ สร้างการมีส่วนร่วมการส่งเสริม และยกระดับชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์