คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืน ซีพีแรม

บริษัท ซีพีแรม จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ความยั่งยืน รวมถึงการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2573 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืน บริษัท ซีพีแรม จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้

 • คุณสาธิต แสงเรืองอ่อน

  ประธานคณะกรรมการ

 • คุณปิยโชค ปิยางสุ

  ที่ปรึกษา

 • คุณวิภา เลิศฤทธิ์ภูวดล

  ที่ปรึกษา

 • คุณทิวากร จงมีความสุข

  ที่ปรึกษา

 • คุณณัชโชติ เหมทอง

  ที่ปรึกษา

 • คุณอัศดา อินทรสร

  ที่ปรึกษา

 • คุณรัตติกรณ์ เสาร์คำ

  คณะกรรมการ

 • คุณธีรพันธุ์ ลักษณาภิรมย์

  คณะกรรมการ

 • คุณอาภาภรณ์ พรหมเชยธีระ

  คณะกรรมการ

 • คุณสุริยา ภู่สันติพงษ์

  คณะกรรมการ

 • คุณเดโช ปลื้มใจ

  คณะกรรมการ

 • คุณกอบชัย คงทวี

  คณะกรรมการ

 • คุณชุมพล ลีละศุภพงษ์

  คณะกรรมการ

 • คุณชรินทิพย์ กัณฑะสิทธิ์

  คณะกรรมการ

 • คุณรุ่งรัศมี ปิยางสุ

  คณะกรรมการ

 • คุณสุปราณี ชนะชัย

  คณะกรรมการ

 • คุณชลธิชา เดชะชาติ

  คณะกรรมการ

 • คุณมารุต นุชพุ่ม

  คณะกรรมการ

 • คุณธเนศ ชินประภาพ

  คณะกรรมการ

 • คุณณัฐสิทธิ์ อึ๊งภากรณ์

  คณะกรรมการ

 • คุณภัทราวุธ ก้อนทอง

  คณะกรรมการ

 • คุณชัญญรัช พีราวัชร

  คณะกรรมการและเลขานุการฯ