ยุค 3 : ยุคสู่สากล
(พ.ศ. 2541-2545)

“ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาดไม่หยุดนิ่งที่จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และให้ความสำ คัญกับการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานสากล”

cpram-history-pic-2541-00

พ้นจากยุคของการพัฒนามาแล้ว ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาดเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นเป็นลำดับ โดยไม่หยุดนิ่งที่จะทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานสากลของโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 ระบบตรวจสอบวิเคราะห์ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหาร HACCP ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 และระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรหรือ TQM (Total Quality Management)

ทั้งหมดนี้จึงเป็นปัจจัยให้กิจการของ ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาดเจริญก้าวหน้าและเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับยุคนี้ ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาดได้นำเอาวิธีการในระดับสากลมาประยุกต์ใช้ร่วมกันหมดทั่วทั้งองค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แม้กิจการเบเกอรี่เองที่ไม่ได้ผลิตเพื่อการส่งออก แต่ก็ได้นำมาตรฐานสากลทุกระบบเข้ามาใช้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าด้วยเช่นกัน

ใน พ.ศ. 2542 ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาดได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 170 ล้านบาท และย้ายโรงงานเบเกอรี่จากมีนบุรี มาอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และเปิดโรงงานเบเกอรี่สาขาอีก 2 สาขา ที่หาดใหญ่ และขอนแก่น ต่อมา ใน พ.ศ. 2543 ได้ย้ายโรงงานอาหารพร้อมรับประทานแช่เยือกแข็งมาอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี