ศูนย์วิจัย

ซีพี ฟู้ดแล็บ

ซีพีแรม จัดตั้ง ซีพี ฟู้ดแล็บ ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนา รวมถึงรับวิเคราะห์ทดสอบทางด้านอาหาร ตั้งอยู่ในโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Inno-polis) อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เดิมเป็นสำนักวิจัยและพัฒนาของซีพีแรม เน้นรับปัญหาและความท้าทายจากซีพีแรมมาสร้างโจทย์ เพื่อทำงานวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ และส่งต่อให้ทีมพัฒนาสินค้าใหม่ (New Product Development : NPD) ปัจจุบัน ซีพี ฟู้ดแล็บ เป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนารวมถึงศูนย์กลางการ ทดสอบ เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

cpram-research-center
cpram-research-center2

ทั้งนี้ ซีพีแรม ใช้เงิน 1% ของยอดขายหรือปีละ 150-200 ล้านบาท ทุ่มให้กับการวิจัยและพัฒนา ให้ ได้มาซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ยกระดับองค์กรสู่ CPRAM 4.0 รวมถึงเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน และยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของภูมิภาคเอเซีย อีกทั้งซีพีแรมจะใช้เทคโนโลยีชีวภาพ มาพัฒนาอาหารสุขภาพและอาหารสำหรับบุคคลเฉพาะกลุ่ม เช่นผู้สูงวัย อาหารเด็ก และอาหารของ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นต้น