ต้นไม้นวัตกรรม

cpram-innovation-tree

ต้นไม้วิเศษรากฐานขององค์กรแห่งนวัตกรรม

“ต้นไม้วิเศษ” พิมพ์เขียวแห่งความสำเร็จในการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมของซีพีแรม ซีพีแรมใช้ โมเดลของ “ต้นไม้วิเศษ” ในการสื่อสารกับทุกคนทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เข้าใจแนวทาง ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของซีพีแรมอย่างง่ายๆ และรวดเร็ว ต้นไม้คือซีพีแรม มีกิ่งก้านสาขาเป็น หน่วยงานต่างๆ และใบไม้ทุกใบคือพนักงานซีพีแรม โดยต้นไม้ต้นนี้ออกผลเป็นนวัตกรรมเต็มต้น

ผลไม้หรือนวัตกรรมของซีพีแรมมี 7 ประเภท คือ

 • นวัตกรรมแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Innovation) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนว ทาง ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ตัวอย่าง เช่น โครงการเรียนฟรีมีรายได้ ของโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์
 • นวัตกรรมเทคโนโลยี (Technology Innovation) เป็นการพัฒนาหรือปรับปรุงให้เกิดเทค โนโลยีใหม่ ซึ่งสามารถนำไปใช้เกิดผลอย่างกว้างขวาง เช่น การพัฒนา RFID สำหรับการตรวจ นับทรัพย์สิน
 • นวัตกรรมองค์กร (Organization Innovation) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดโครง สร้างใหม่ ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การให้หน่วยงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ขึ้นกับฝ่าย การตลาด แทนการขึ้นกับฝ่ายผลิต
 • นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนากระ บวนการและวิธีการที่แตกต่างกันไปจากเดิม เพื่อให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอย่าง เช่น การ ผลิตขนมจีบเสียบไม้อัตโนมัติ โดยไม่สัมผัสมือคน การผลิตข้าวกล่องอัตโนมัติ โครงการรีไซเคิล น้ำเพื่อ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
 • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด (เหนือความคาดหมาย) เช่น เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวหมูย่าง ซาลาเปาบรรจุใน Venting Pouch
 • นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง การบริการ ให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ตู้จำหน่ายอาหารอัตโนมัติ
 • นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation) เป็นการจัดการไปสู่ การปรับเปลี่ยน ในกิจกรรมการทำงานใหม่ๆ จากที่ปฏิบัติการอยู่เป็นประจำขององค์กร ซึ่งอาจจะเป็นนวัตกรรม การเงิน นวัตกรรมการตลาด นวัตกรรม งานบุคคล นวัตกรรมซัพพลายเชน ฯลฯ เช่น การจัด การกะเพราตลอด ซัพพลายเชน

ต้นไม้นี้จะเติบโตและมีผลไม้เต็มต้นได้ทุกวันจะต้องได้รับสารอาหาร ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือน้ำผ่านมาทางรากและมีลำต้นที่แข็งแรงด้วย ซึ่งสารอาหารที่ผ่านทางรากนั่นก็คือ

Intangible resources ซึ่งมองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ 4 ด้าน ได้แก่

 • Relational Capital
 • Structural Capital
 • Human Capital
 • Information Capital

ส่วนลำต้นที่แข็งแรงคือ Tangible resources ซึ่งมองเห็นได้ อันได้แก่ Land, Buildings, Machine, Money and Facilities นวัตกรรมที่เกิดขึ้นทั้ง 7 ประเภท จะต้องเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าไม่ว่าจะในด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หลังจากที่ทุกคนภายในองค์กรเข้าใจ “What” และ “How” ในเรื่องของนวัตกรรมอย่างชัดเจนแล้ว จึงเกิดเป็น

“วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม” (Innovation culture) ขึ้น ประกอบด้วย

 • Compelling Vision (วิสัยทัศน์มีพลังขับเคลื่อนสูง
 • Inspirational Leader (ผู้นำเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ)
 • Effective Communication (การสื่อสาร ตรง ชัด ไว)
 • Empowering Climate (บรรยากาศแกร่งกล้า 5 กล้า คือ กล้าเรียนรู้ กล้าคิด กล้านำเสนอ กล้าทำกล้ารับผิดชอบ)
 • People Development and Learning (ไม่หยุดพัฒนาคนและการเรียนรู้)
 • Goal Oriented (มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย)
 • Customer admired (ลูกค้าผูกใจรัก)
 • Stakeholder Engagement (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องล้วนมีส่วนร่วมในผลสำเร็จด้วยกัน) พนักงานซีพีแรมทุกคนทราบดีว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยกระบวนการ P-D-C-A ทำให้เกิด Kaizen ในองค์กรมากมาย แต่เมื่อเสริมด้วยวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรเข้าไปด้วยแล้ว จะพบการปรับปรุงหลายอย่างที่เป็นแนวคิดสร้างสรรค์ ที่เรียกว่าเป็น “นวัตกรรม” ได้
cpram-innovation-tree2