ระบบการจัดการซีพีแรม

ระบบการจัดการซีพีแรม (CPRAM-MS Plus) เป็นระบบการจัดการที่พัฒนาขึ้นมาเองภายในองค์กร ของบริษัท ซีพีแรม จำกัด โดยได้นำเอาระบบการจัดการสมัยใหม่ชั้นเยี่ยม 3 ระบบ อันได้แก่ ระบบ การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ระบบการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) และ ระบบลีน (LEAN) มาบูรณาการร่วมกัน และมีเทคโนโลยีช่วยในการขับเคลื่อน โดยมีค่านิยมองค์กร ซีพีแรมเป็นตัวกำกับ ภายใต้วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมขององค์กร

 • ระบบบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM (Total Quality Management)
 • ระบบการบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่‹วม TPM (Total Productive Maintenance)
 • ระบบลีน LEAN Management
cpram-msplus

ระบบบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM (Total Quality Management)

ระบบบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร โดย TQM เป็นกิจกรรมที่เป็นระบบวิทยาศาสตร์ และครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรโดยให้ความสำคัญที่ความพึงพอใจของลูกค้า

เมื่อเปรียบเทียบระบบ TQM กับ “บ้าน” มีองค์ประกอบ ดังนี้
 • “หลังคาบ้าน” คือ เป้าหมายลูกค้าสูงสุดขององค์กร
 • “คาน” รองรับอยู่ใต้หลังคาบ้าน เปรียบเสมือนเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ คือ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจขององค์กร
 • “เสาของบ้าน 3 ต้น” ที่ค้ำจุนให้ “หลังคา” และ “คาน” ประกอบด้วย
  1. เสา Concept คือ แนวคิดในการบริหารงานและปฏิบัติงาน
  2. เสา Techniques คือ เทคนิค / เครื่องมือที่จะใช้ในการบริหารงาน
  3. เสา Vehicle คือ ช่องทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน TQM
 • “รากฐาน” ที่จะทำให้บ้านมีความมั่นคง มี 3 ชั้น ประกอบด้วย
  1. การจัดการองค์ความรู้และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM & LO)
  2. ระบบพื้นฐานของ CPRAM คือ 7ส. และระบบการจัดการอาหารปลอดภัย (Food Safety System)
  3. ค่านิยมองค์กร และความสามารถเฉพาะขององค์กร

ระบบการบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่‹วม TPM (Total Productive Maintenance)

กิจกรรมการบำรุงรักษาที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ คน เพื่อให้ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบผลิตสูงสุดมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ของเสียเป็นศูนย์ เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์

Focused Improvement การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
เสา FI จะดำเนินการสร้างระบบ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถลดต้นทุนการผลิตโดยลดความสูญเสีย ในกระบวนการผลิตและตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อมุ่งสู่การผลิตแบบ Lean production

Autonomous Maintenance การบำรุงรักษาด้วยตนเอง
เสา AM จะดำเนินการสร้างระบบให้พนักงานใช้งานเครื่องจักรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีความสามารถบำรุงรักษาเครื่องจักรได้ด้วยตนเอง และสร้างสายการผลิตที่สมบูรณ์แบบผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Planned Maintenance การบำรุงรักษาเชิงวางแผน
เสา PM จะมุ่งเน้นการป้องกันการชำรุดเสียหาย การเสื่อมสภาพจากปัจจัยภายนอกมาบังคับและการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานตามแนวคิด ของ PM 7steps สู่การเกิด Low maintenance cost และ Zero Breakdown

Education&Training การศึกษาและฝึกอบรม
เสา ET จะดำเนินการสร้างและพัฒนาระบบการสอนงาน ฝึกทักษะ รวมถึงยกระดับพัฒนาความสามารถด้านเทคนิค ให้พนักงานและช่างซ่อมบำรุง

Initial Phase Management การออกแบบขั้นต้น
เสา IP จะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงเครื่องจักรใหม่โดยตอบสนองตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานให้ได้ตามแผนงานและต้นทุนที่ออกแบบไว้ ได้กำลังการผลิตตามเป้าหมาย และไม่เกิดของเสียหลังเริ่มผลิตแบบ Mass Production

Quality Maintenance การบำรุงรักษาเพื่อคุณภาพ
เสา QM จะดำเนินการสร้างระบบการป้องกันของเสียไม่ให้เกิด และป้องกันของเสียไม่ให้เกิดซ้ำ ตามหลัก Figure Eight Model โดยนำหลัก Visual Control, Pokayoke และ QRQC เข้ามาใช้ในการควบคุม 4M Condition ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Zero Defect

Office Improvement การปรับปรุงสายสำนักงาน
เสา OI จะดำเนินการสร้างระบบให้สายสำนักงาน มีการมุ่งมั่นกำจัดการสูญเสียที่เกิดจากการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น

Safety and Environment การจัดการด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
เสา SE จะดำเนินการสร้างระบบ และส่งเสริมเพื่อการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ และขจัดมลภาวะในสถานที่ทำงาน ตลอดจนการใช้พลังงาน รวมถึงทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ระบบลีน LEAN Management

แนวคิดการจัดการกระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นลดความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ เพื่อส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าต้องการภายในเวลาที่กำหนด

7+1 waste
 • ความสูญเปล่าจากของเสีย (Defect)
 • ความสูญเปล่าจากของเสีย (Defect)
 • ความสูญเปล่าจากการรอคอย (Waiting time)
 • ความสูญเปล่าจากการขนย้าย (Transportation)
 • ความสูญเปล่าจากการเก็บมากเกินไป (Inventory)
 • ความสูญเปล่าเกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Motion)
 • ความสูญเปล่าการใช้ทรัพยากรไม่เต็มประสิทธิภาพ (Not Utillzed Employee)
 • ความสูญเปล่าเกิดจากกระบวนการมีกระบวนการมากเกินไป (Over Processing)