สารจากกรรมการผู้จัดการ

ซีพีแรม 4.0 ขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี จากความมุ่งมั่นพัฒนายกระดับสู่ความเป็นเลิศที่เพียบพร้อมด้วยความดีคู่ความเก่งใน “ยุคศรีอัจฉริยะ” ไม่เพียงแต่จะพัฒนา และส่งเสริมทุกคนในองค์กรตลอดจนห่วงโซ่อุปทานเท่านั้น เรายังคงเดินหน้ามุ่งสู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการ “ร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน ” ให้กับลูกค้า ผู้บริโภค และสังคม ผ่านหลัก FOOD 3S คือ Food Safety, Food Security และ Food Sustainability เพื่อให้ทุกคนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ให้คุณค่าทางโภชนาการ และสุนทรียภาพในการบริโภค ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนการใช้ทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ อย่างรู้ค่า เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางอาหารในสังคม และประเทศ


วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซีพีแรม จำกัด

cpram-director-img