ค่านิยมองค์กร

 • C Creative
  คิดสร้างสรรค์

  เป็นสิ่งนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่มวลมนุษยชาติ การที่มีความคิดสร้างสรรค์จะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอ สามารถฝึกฝนได้จากการที่เป็นคนช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างถาม หมั่นศึกษา หาความรู้ รวมถึงฝึกคิดและมีจินตนาการ
 • P Productive
  หมั่นสร้างผลงาน

  มีความมุ่งมั่นในการกระทำให้ก่อเกิดผลงาน เป็นที่ประจักษ์และชื่นชมต่อผู้ที่พบเห็น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การฝึกฝน โดยขยันและไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ค่า มีความเพียรไม่ท้อถอย และตั้งใจทำให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด
 • R Relationships
  สานมนุษยสัมพันธ

  ทำให้เกิดความพึงพอใจระหว่างผู้ที่สัมพันธ์ด้วย ทำให้สังคมมีสันติสุข มีเอกภาพ มีความมั่งคั่ง การฝึกฝน ให้เกียรติ ให้กำลังใจ ให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ เคารพสิทธิ์ผู้อื่น เอื้ออาทร
 • A Attitude
  ทัศนคติที่ดี

  เป็นการสร้างภาวะของจิตวิญญาณให้เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ด้วยความเข้าใจ มองโลกในแง่ดี ไม่โทษสิ่งต่างๆ รอบตัว มองคนในด้านดี ให้อภัยในด้านไม่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ขัน มีความพอดีพอใจกับสิ่งที่ตนมี
 • M Morals
  มีคุณธรรม

  ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม กตัญญูรู้คุณ เห็นแก่ส่วนรวม ทำประโยชน์ให้สังคมและมวลมนุษยชาติ ยึดถือวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพชน ปลูกฝังด้วยการส่งเสริมให้ทำดีและเป็นคนดี