ใครบ้างที่ต้องกักตัว 14 วัน

ใครบ้างที่ต้องกักตัว 14 วัน

ข้อแนะนำสำคัญ! กรณี COVID-19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย มีการแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว ซีพีแรม ขอพาไปหาคำตอบกันว่า เราควรเช็คอาการ และไปตรวจ COVID-19 ได้เมื่อไหร่? กับตอน "ใครบ้างที่ต้องกักตัว 14 วัน" 1. กรณีที่ไม่มีอาการป่วย แต่ใกล้ชิดผู้ป่วยหรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง : ไม่ต้องไปตรวจ ยกเว้นหากมีน้ำมูก, มีไข้, หอบเหนื่อย หรือเจ็บคอ จึงค่อยไปตรวจ และอยู่บ้านดูอาการ 2. กรณีมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้, ไอ, มีน้ำมูก หรือเจ็บคอ : ควรกักตัวเองในที่พัก 14 วัน และไปตรวจเมื่ออาการรุนแรงขึ้น 3. กรณีที่มีอาการเล็กน้อย แต่ใกล้ชิดผู้ป่วยหรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง : ควรไปตรวจ 4. กรณีที่มีอาการ เช่น มีไข้สูง, ไอ หรือหอบเหนื่อย : ควรไปตรวจ 5. กรณีที่มีอาการ เช่น มีไข้, ไอ, มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือหอบเหนื่อย สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีโรคประจำตัว : ควรไปตรวจ 5 กรณีดังกล่าวนี้ หากปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จะเป็นการช่วยกันลดการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี #CPRAM #ซีพีแรม #COVID19 #โควิด19 #กักตัว