ความมุ่งมั่นของเรา

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน และสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนที่ว่า “ซีพีแรม ร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน ครอบคลุมทั้งในมิติสุขภาวะ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม” และมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาและเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่า สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในสังคม และการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการตามกรอบการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ.2564-2573 ภายใต้กรอบ 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม

กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีแรม

การทำงาน 3 เสาหลัก คือ มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ (Heart) มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี (Health) และมุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Home)

  • heart-living

    มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

  • health-living

    มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

  • home-living

    มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

บนรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และสอดคล้องกับทิศทางมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เป็นสากล อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs), แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000), Global Reporting Initiative (GRI), Down Jones Sustainability Indices (DJSI) รวมถึง หลักความยั่งยืน เป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยได้กำหนดเป็นกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Frame Work or Home of Sustainability) ดังรูป