ศูนย์นวัตกรรม CPRAM

cpram-innovation-center

ศูนย์นวัตกรรมซีพีแรมและโรงงานชลบุรี

ซีพีแรมจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมซีพีแรมและโรงงานชลบุรีนั้น ถือว่าเป็นศูนย์นวัตกรรมอาหารขององค์กร เอกชนแห่งแรกในประเทศไทย เป็นสถานที่บ่มเพาะนวัตกร เป็นแหล่งเรียนรู้ และแบ่งปันองค์ความรู้ให้ กับสังคม มีการรวบรวมผลงานด้านนวัตกรรมที่ซีพีแรมได้สร้างสรรค์ขึ้นมา นำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ และแบบจำลองที่สัมผัสได้ อีกทั้งซีพีแรม ได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในต่างประเทศพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมในด้าน Robot and Automation ตอบสนองแนวทางการพัฒนาของซีพีแรมสู่ Industry 4.0 ในทุกๆ ด้าน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ไฮไลต์ของโรงงานแห่งนี้ยังอยู่ ที่นวัตกรรมกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ซึ่งออกแบบขึ้นมาเฉพาะแห่งเดียวในโลกและทันสมัยที่สุด ของไทย เช่น สายการผลิตซาลาเปาอัตโนมัติ สายการผลิตข้าวกล่องพร้อมรับประทาน เป็นต้น ซีพีแรม (ชลบุรี)แห่งนี้ยังใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเกือบทั้งหมด ภายใต้การออกแบบบรรยากาศที่ทำงานให้มี สีสันเป็น Smart Office ให้ทุกคนสามารถทำงานในจุดไหนก็ได้ เพื่อช่วยเพิ่มจินตนาการให้แก่ พนักงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมจูงใจกระตุ้นให้ทุกคนโชว์ไอเดียในการทำงาน และมี Visitor Corridor ออกแบบทางเดินภายในอาคารให้เป็นสัดส่วนสำหรับพนักงานกลุ่มต่างๆ และผู้เยี่ยมชม เพื่อไม่ให้ รบกวนการทำงานของพนักงาน โดยภาพรวมศูนย์นวัตกรรมซีพีแรมและโรงงานชลบุรีถูกออกแบบให้ สะอาดตา ทันสมัย เหมือนมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย ซึ่งแตกต่างจากโรงงานทั่วไป รวมถึงมี ประสิทธิภาพสูง มีสุขอนามัยที่ดี ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองโรงงาน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แสดงถึงโรงงานที่ยึด มั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และปรับปรุงกระบวนการ ผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอก องค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งในฐานะบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในพื้น ที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของ ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของภูมิภาคเอเซีย