Page 10 - 35 ปี ซีพีแรม
P. 10

06
           ส า ร จ า ก ป ร ะ ธ า น อ า วุ โ ส
           เครือเจริญโภคภัณฑ์มีปณิธานอันแน่วแน่ในการดำาเนินธุรกิจ
           ด้วยค่านิยมองค์กรเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างรอบด้าน

           ตลอดจนถึงผู้บริโภคในห่วงโซ่อุปทานอาหาร
           ผมขอแสดงความยิินดีเป็็นอยิ่างยิิ�งในโอกาสที่ี� บริิษััที่ ซีีพีีแริม จำำากัด ซี่�งเป็็นบริิษััที่ในเคริือเจำริิญโภคภัณฑ์์
           ได้ดำาเนินธุุริกิจำที่ี�สริ้างคุณค่าเติิบโติเคียิงค่่สังคมไที่ยิ จำวบจำนป็ัจำจำุบันก้าวเข้าส่่ป็ีที่ี� 35 ซีีพีีแริมเป็็นผ่้นำา
           ด้านการิผลิิติแลิะจำัดจำำาหน่ายิอาหาริพีริ้อมริับป็ริะที่าน ที่ี�คำาน่งถึ่งคุณภาพีแลิะความป็ลิอดภัยิอาหาริ
           ติ่อผ่้บริิโภคเสมอมา อีกที่ั�งซีีพีีแริมยิังมีส่วนริ่วมในการิส่งเสริิมแลิะพีัฒนาริะบบเศริษัฐกิจำของป็ริะเที่ศ

           ให้มีความก้าวหน้าแลิะแข็งแกริ่งมาอยิ่างติ่อเนื�อง
           เคริือเจำริิญโภคภัณฑ์์มีป็ณิธุานอันแน่วแน่ในการิดำาเนินธุุริกิจำด้วยิค่านิยิมองค์กริ เพีื�อสริ้างคุณค่าให้กับ

           สังคมอยิ่างริอบด้าน เพีื�อป็ริะโยิชน์ติ่อป็ริะเที่ศชาติิ ป็ริะชาชน แลิะองค์กริ บริิษััที่ ซีีพีีแริม จำำากัด ซี่�งเป็็น
           บริิษััที่ในเคริือเจำริิญโภคภัณฑ์์ ก็ได้ดำาเนินธุุริกิจำสอดคลิ้องกับค่านิยิม “สามป็ริะโยิชน์” เช่นเดียิวกัน โดยิเฉพีาะ
           อยิ่างยิิ�งซีีพีีแริมมีบที่บาที่สำาคัญในการิเชื�อมโยิงกับผ่้ส่งมอบมากมายิ อาที่ิ เกษัติริกริ วิสาหกิจำริายิ
           ยิ่อยิ-กลิาง-ใหญ่ ผ่้ค้าส่ง-ค้าป็ลิีก ติลิอดจำนถึ่งผ่้บริิโภคในห่วงโซี่อุป็ที่านอาหาริติั�งแติ่ติ้นนำ�าส่่ป็ลิายินำ�า
           ด้วยิความป็ริาริถึนาอยิ่างแริงกลิ้าที่ี�จำะให้การิส่งเสริิมสนับสนุนการิสริ้างงานสริ้างอาชีพี เพีื�อยิกริะดับ
           เศริษัฐกิจำแลิะชีวิติความเป็็นอยิ่่ของสังคมไที่ยิให้ดียิิ�งข่�น อีกที่ั�งการิใช้ที่ริัพียิากริอยิ่างริ่้คุณค่าแลิะ
           การิริักษัาสิ�งแวดลิ้อมอยิ่างสมดุลิเพีื�อให้เกิดความมั�นคงแลิะยิั�งยิืนที่างอาหาริสืบติ่อไป็

           ในโอกาสที่ี� บริิษััที่ ซีีพีีแริม จำำากัด ดำาเนินธุุริกิจำมาคริบริอบ 35 ป็ี ผมใคริ่ขอขอบคุณคณะผ่้บริิหาริแลิะ
           พีนักงานทีุ่กที่่าน ที่ี�ได้มุ่งมั�นทีุ่่มเที่ป็ฏิิบัติิหน้าที่ี�เป็ี�ยิมด้วยิความดีแลิะความสามาริถึอยิ่างสมำ�าเสมอ
           ติลิอดมา ที่ำาให้ซีีพีีแริมสามาริถึเจำริิญก้าวหน้าเป็็นบริิษััที่ผ่้ผลิิติแลิะจำัดจำำาหน่ายิอาหาริพีริ้อมริับป็ริะที่าน

           ชั�นนำาของป็ริะเที่ศได้อยิ่างมั�นคงยิั�งยิืน เป็็นที่ี�ไว้วางใจำของลิ่กค้าแลิะผ่้บริิโภคที่ั�งในแลิะติ่างป็ริะเที่ศ
           ผมหวังเป็็นอยิ่างยิิ�งว่า ความยิินดีในความสำาเริ็จำจำะไม่หยิุดอยิ่่เพีียิงแค่วันนี� แติ่จำะเป็็นพีลิังอันยิิ�งใหญ่
           ที่ี�จำะผลิักดันให้พีนักงานซีีพีีแริมทีุ่กที่่านเติ็มเป็ี�ยิมไป็ด้วยิพีลิังกายิ พีลิังใจำ แลิะพีลิังสติิป็ัญญา
           ที่ี�จำะสริ้างสริริค์คุณค่าให้เกิดป็ริะโยิชน์ที่ั�งติ่อป็ริะเที่ศชาติิ สังคม แลิะองค์กริ ในอนาคติติ่อไป็

           คุณธนินท์ เจียรวนนท์
           ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15