วัฒนธรรมองค์กร

Compelling Vision วิสัยทัศน์มีพลังขับเคลื่อนสูง
วิสัยทัศน์นอกจากจะมีความท้าทายแล้ว ยังมองเห็นนวัตกรรมและคุณค่าที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้เกิดความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริง

Inspirational Leader ผู้นำเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ
ผู้นำตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับหน่วยงานเล็กๆ พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดี มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม อีกทั้งปลุกเร้าและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น ได้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมไปด้วยกัน

Effective Communication การสื่อสารตรง ชัด ไว
การสื่อสารที่ดีจะต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาไม่เกิดข้อสงสัย และการคาดเดาแตกต่างกันออกไป จะต้องส่งถึงผู้รับสารนั้นโดยตรง ไม่ส่งทอดกันไปจนเนื้อหาผิดเพี้ยน และจะต้องส่งถึงผู้รับสารในเวลาที่รวดเร็วไม่ล่าช้าเกินกาล

Empowering Climate บรรยากาศแกร่งกล้า กล้าเรียนรู้ กล้าคิด กล้านำเสนอ กล้าทำ กล้ารับผิดชอบ
การสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์ และความรู้ในองค์กร จนมีองค์ความรู้ที่พร้อมจะกล้าคิด และด้วยสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อความคิดสร้างสรรค์ ก็จะเกิดความคิดใหม่ๆ แล้วเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ จนเป็นเวทีของการกล้านำเสนอ และด้วยเครื่องมือกับอุปกรณ์ที่พร้อมก็กล้าที่จะลงมือทำ เมื่อเกิดความมั่นใจในสิ่งที่ทำ ก็จะกล้ารับผิดชอบ

People Development & Learning ไม่หยุดพัฒนาคนและการเรียนรู้
ความรู้และเทคโนโลยีถูกค้นพบและเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา การพัฒนาคนในทุกระดับอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความรู้แบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Knowledge) และการทำงานเป็นทีม

Goal Oriented มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย
ทุกองค์กรล้วนมีเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้น กลาง หรือยาว และสามารถวัดผลได้ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นเลิศได้

Customer Admired ลูกค้าผูกใจรัก
ทุกองค์กรล้วนมีเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้น กลาง หรือยาว และสามารถวัดผลได้ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นเลิศได้

Stakeholder Engagement ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องล้วนมีส่วนร่วมในผลสำเร็จด้วยกัน
องค์กรที่เปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการร่วมคิด ร่วมทำร่วมรับรู้ในความสำเร็จภาคภูมิใจร่วมกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างไร้พรมแดนและยั่งยืนเพื่อคุณค่าของสังคมโดยรวม

พนักงานซีพีแรมทุกคนทราบดีว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยกระบวนการ P-D-C-A ทำให้เกิด Kaizen ในองค์กรมากมาย แต่เมื่อเสริมด้วยวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรเข้าไปด้วยแล้ว จะพบการปรับปรุงหลายอย่างที่เป็นแนวคิดสร้างสรรค์ ที่เรียกว่าเป็น “นวัตกรรม” ได้

culture-img-cover