Page 10 - ร้อยพี่ร้อยน้อง ร้อยรักซีพีแรม
P. 10

สิริ่้างค้วามริู่้สิึกทำ่�สินุกสินานนอกเหนือจึากวันทำำางานค้่ะ


               จากทำ่�ได้ต้ิดต้ามเฟัซีบ๊�กส่วนต้ัวข้องพี่่�เต้้า จะเห้็นว่านอก
               จากเมนูอาห้ารช่าววัง เช่อร่�ยังเห้็นกิจกรรมถ่่ายภาพี่ทำ่อง
               เทำ่�ยวด้วย
                 พี่่�จึะใช่้การิ่ถึ่ายภาพี่เปี็นการิ่บันทำึกการิ่เด้่นทำางของต้ัวเอง
               แทำนการิ่เข่ยนได้อาริ่่� ซีึ�งสิามาริ่ถึบันทำึกได้้ว่าไปีทำำาอะไริ่ทำ่�ไหน
               มา และเปี็นการิ่แช่ริ่์ให้ค้นอื�น ๆ ได้้ดู้ด้้วย และใช่้เปี็นเค้ริ่ื�อง
               เต้ือนค้วามทำริ่งจึำาของพี่่� ช่่วงหลัง ๆ พี่่�ช่อบถึ่ายภาพี่มาโค้ริ่
    A Attitude ทำ่�ด้่ ก็ค้ือ ในการิ่ เมื�อได้้กลับมาจึับกล้องก็เหมือนได้้สิัมผิัสิกับโลกอ่กโลกหนึ�ง
    ทำำางานกับใค้ริ่ก็ต้าม จึะใช่้ ได้้ไปีถึ่ายภาพี่แมลง ถึ่ายภาพี่เห็ด้ทำ่�ไม่เค้ยเห็น ทำำาให้ได้้เปีิด้
    ค้วามริู่้สิึกทำ่�ว่า เขาเปี็นพี่่�น้อง มุมมอง ทำำาให้หลงริ่ักโลกมาโค้ริ่
    เปี็นค้ริ่อบค้ริ่ัว การิ่ทำ่�พี่่�ค้่ด้ว่า
    เขาเปี็นพี่่�น้อง เปี็นค้ริ่อบค้ริ่ัว น่�เห้็นว่าห้ล่งรักถ่ึงข้นาดเก็บห้นอนมาเล่่�ยงด้วยใช่่มั�ยค่ะ
    จึะทำำาให้เริ่าม่ Attitude ทำ่�ด้่ การิ่ถึ่ายภาพี่มาโค้ริ่ทำำาให้เปีล่�ยนน่สิัย ค้ือ สิมัยก่อนพี่่�ริ่ัก
    ต้่อเขา ฉะนั�นจึะม่ค้วามจึริ่่งใจึ ต้้นไม้ เมื�อพี่่�เจึอหนอนก็จึะหย่บหนอนออกไปีทำ่�ง พี่อพี่่�ริู่้จึัก
    และมอบสิ่�งทำ่�ด้่ให้แก่เขา ไม่ โลกของมาโค้ริ่ทำำาให้พี่่�เปีล่�ยนไปี พี่่�ยังริ่ักต้้นไม้ แต้่จึะเก็บหนอน
    ค้่ด้ริ่้ายกับเขา จึะใช่้หลักการิ่ มาเล่�ยง เปี็นด้ักแด้้ เปี็นผิ่เสิื�อ แล้วก็ปีล่อยกลับไปี ซีึ�งพี่่�ริ่ัก
    น่�ในการิ่ปีริ่ะสิานงาน ทำำาให้ ต้้นไม้ และริ่ักแมลงเพี่่�มมาด้้วย
    งานลุล่วงไปีได้้
               นอกจากน่�พี่่�ยังทำำากิจกรรมเก่�ยวกับสังค่ม บริจาค่อ๊ปกรณ์์
    พี่่�เต้้าม่บทำบาทำค่่อนข้้าง ทำำาแผูล่ให้้กับห้น่วยกู้ภัย กิจกรรมน่�ม่ทำ่�มาอย่างไรบ้างค่ะ
    ห้ล่ากห้ล่าย ม่การจัดการ พี่่�ทำำามานานแล้วนะ จึะจึัด้เต้ริ่่ยมอุปีกริ่ณ์ทำำาแผิล ผิ้ากอซี
    เวล่าส่วนต้ัวแล่ะเวล่างาน นำ�าเกลือ ถึุงมือ หน้ากาก และผิ้าห่อศพี่ นำาไปีมอบให้ทำ่�หน้า
    อย่างไรบ้างค่ะ    งานจึ่ต้อาสิามูลน่ธิ่ต้่าง ๆ เขาจึะเข้ามาริ่ับของแล้วเอาไปีใช่้
      ถึ้าเปี็นวันหยุด้ทำ่�ไม่ใช่่ลอง งานจึริ่่ง ๆ เปี็นการิ่ทำำาเพี่ื�อช่่วยเหลือค้นริ่อบ ๆ ต้ัวเริ่า ถึ้าเก่ด้
    ว่ค้เอนด้์จึะใช่้เวลากับทำ่�บ้าน อุบัต้่เหตุ้ หริ่ือเริ่ื�องอะไริ่ทำ่�ค้าด้ไม่ถึึงก็จึะทำำาในสิ่�งทำ่�ซีัพี่พี่อริ่์ต้ได้้
    ด้้วยการิ่ทำำาก่จึกริ่ริ่มในบ้าน ถึามว่าทำำาแล้วได้้อะไริ่ ได้้ค้วามสิุขใจึ ได้้ช่่วยเหลือค้นอื�น และ
    อาทำ่ ทำำาอาหาริ่ ทำำาขนมริ่่วมกัน สิ่�งทำ่�ได้้ ค้ือ เวลาทำ่�ไปีจึะพี่าหลาน ๆ ไปีด้้วย เขาได้้เห็นว่าพี่่�ทำำา
    เปี็นการิ่สิริ่้างค้วามสิัมพี่ันธิ์ อะไริ่ ไปีซีื�อของ จึัด้ของ มอบให้กับหน้างาน ได้้เห็นว่าหน้า
    ภายในค้ริ่อบค้ริ่ัว ทำ่�บ้านจึะ งานเอาไปีใช่้งานอย่างไริ่
    เริ่่ยกว่าค้ริ่ัวแม่ผิ่เริ่ือน ซีึ�งจึะ วันหนึ�งหลานนั�งริ่ถึเข้าซีอยบ้านมา แล้วพี่บลุงข้างบ้าน
    ทำำาขนม อาหาริ่ทำ่�แปีลก ๆ ทำ่� หกล้มหัวแต้กอยู่ข้างทำาง พี่อกลับมาถึึงบ้านเขาก็ริ่่บว่�งไปีค้ว้า
    เริ่าอยากก่น แล้วโพี่สิต้์ลงใน กริ่ะเปี๋ายา และต้ะโกนเริ่่ยกพี่่�ให้ริ่่บไปีช่่วยลุงกัน พี่่�ก็ริ่่บว่�ง
    เฟ่ซีบุ๊กสิ่วนต้ัว ซีึ�งก็เปี็นการิ่ ออกไปีช่่วยปีฐมพี่ยาบาลก่อนทำ่�ริ่ถึกู้ภัยจึะเข้ามา ซีึ�งในจึุด้นั�น
    10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15