Page 8 - ร้อยพี่ร้อยน้อง ร้อยรักซีพีแรม
P. 8

คำุยกันำปิระส้�พี�นำ้องซ้ีพีแรม
       คำุณกนำิษฐ� ยกส้้�นำ ผึ้๊้ช่วยผึ้๊้จิ้๋ดก�รี่ท๋�วไปุ๋ส่่วน้ำบรี่ิห�รี่รี่ะบบ CPRAM-MS (พี่่�น้ำำ��เต้้�)
        คำุณกฤษณ� จิิตรนำำ�ทรัพย์ รี่องผึ้๊้จิ้๋ดก�รี่แผึ้น้ำกข้้อม่๊ลพี่๋ฒน้ำ�รี่ะบบ (น้ำ้องเชอรี่่�)


       สุุขใจ...กัับกัารเป็็นผู้้�ให้�


                           อยากให้้พี่่�เต้้าช่่วยเล่่า
                           ประสบการณ์์การทำำางานทำ่�
                           ซี่พี่่แรมให้้ฟัังห้น่อยค่่ะ
                           เพี่ราะเข้้ามาทำำางานก็เจอ
                           พี่่�เต้้าแล่้วค่่ะ
                            พี่่�เต้้าเริ่่�มทำำางานทำ่�ซี่พี่่แริ่ม
                           ในปีี 2548 เปี็นช่่วงทำ่�บริ่่ษััทำ
                           ได้้ริ่ับริ่างวัล TQC หริ่ือ Total
                           Quality Control ริ่ับผิ่ด้ช่อบ
                           งานพี่ัฒนาสิ่นค้้าและ Pilot
                           Plant การิ่นำา TQM หริ่ือ
                           Total Quality Management
                           มาใช่้ในการิ่ทำำางานจึึงเปี็นการิ่
                           พี่ัฒนาสิ่นค้้าทำ่�ไม่ใช่่แค้่การิ่
                           พี่ัฒนาสิ่นค้้าเพี่่ยงอย่างเด้่ยว
                           ต้้องไปีพี่บลูกค้้าด้้วย ไปีนำา
                           เสินอสิ่นค้้ากับทำ่มการิ่ต้ลาด้
                           ไปีปีริ่ะชุ่มกับลูกค้้า ดู้ค้วาม
                           ต้้องการิ่ของลูกค้้า แล้วนำามา
                           พี่ัฒนาให้ได้้สิ่นค้้าใหม่ งาน
                           ด้้าน Pilot Plant ค้ือการิ่ผิล่ต้
                           Frozen Dough ให้กับยูริ่่
                           (เบเกอริ่่�ค้าเฟ่่ของ 7-Eleven)
                           เปี็นการิ่ทำำางานโปีริ่เจึกต้์ ซีึ�ง
                           ทำำาทำั�งหมด้ทำุกขั�นต้อน ต้ั�งแต้่
                           การิ่พี่ัฒนาสิ่นค้้า ผิล่ต้ จึัด้สิ่ง
    08
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13