Page 6 - ร้อยพี่ร้อยน้อง ร้อยรักซีพีแรม
P. 6

คำุณจิิร�พร ไชยชุมภู (น้ำ้องอ้อ) 200 คำุณปิภัส้วัีร์ เกษมุติ (น้ำ้องจิู้น้ำ) 252
                     คำุณมนำัส้ อะมะตะ (พี่่�น้ำ๋ส่)
    คำุณปิร�ณี แส้งอ่อนำ (พี่่�หน้ำ๊)

    คำุณวัิไลพร จิุใจิ (น้ำ้องหน้ำ้ง)  204 คำุณธินำัชช� ปิระกอบุปิร�ณ (น้ำ้องจิู้น้ำ) 256
                     คำุณม�นำนำท์ ศ์ิริวัรดล (พี่่�ม่�น้ำน้ำท์)
    คำุณปิ�ลิด� ส้�ยพรหม (พี่่�ตุ้�ก)

    คำุณนำันำทิย� ม่วังหมื�นำสุ้ข (น้ำ้องแน้ำน้ำ) 208 คำุณศ์รัณย์ อนำุกูล (น้ำ้องโอ�คิ้) 260
                     คำุณม�รุต นำุชพ่่ม (พี่่�ม่�รีุ่ต้)
    คำุณปิิยโชคำ ปิิย�งสุ้ (พี่่�ต้้น้ำ)

    คำุณส้ิรินำย� เที�ยงดี (น้ำ้องอ้อ) 212 คำุณเอมิก� ตีระดิเรก (น้ำ้องเอม่ี�) 264
                     คำุณยุทธินำ� เจิริญเลิศ์ยศ์ (พี่่�ยุทธ)
    คำุณพรรณพร ช�คำรนำฤนำ�ท (พี่่�จิ้้�ม่)

    คำุณพรรัตนำ์ เหมือนำพรรณร�ย (พี่่�พี่รี่) 216 คำุณสุ้พรรษ� กลิ�นำศ์รีสุ้ข (น้ำ้องส่้ม่) 268
                     คำุณรส้รินำ ศ์รีส้วััส้ดิ� (พี่่�รี่ส่)
    คำุณศ์ิริอร ม�ลัย (น้ำ้องจิู้น้ำ)

    คำุณอรกมล โส้ภณจิิตต์ (น้ำ้องอรี่) 220 คำุณเกศ์ินำี นำันำท� (น้ำ้องหน้ำึ�ง) 272
                     คำุณรัฎีฐภรณ์ ธิ.นำ.นำ�ม (พี่่�เบ ียรี่ ์)
    คำุณพัชรินำทร์ ชินำศ์ุภวััฒนำ์ (พี่่�เอย์)

    คำุณทัดตะวัันำ ก้อภักดี (น้ำ้องปุ๋้�น้ำ) 224 คำุณปิิยพัชฌ�ย์ รุจิิรัตนำวัร�กร (น้ำ้องแบงคิ้์) 276
                     คำุณรัตติกรณ์ เส้�ร์คำำ� (พี่่�กรี่ณ์์)
    คำุณพิเชษฐ์ เนำื�อเย็นำ (พี่่�เชษฐ์์)

                     คำุณรำ�ไพพรรณ พรตรีส้ัตย์ (พี่่�เจิ้�)
    คำุณพิเชษฐ ส้ิงห์โตทอง (พี่่�หน้ำุ่ม่) 228 คำุณพรชัย ทรัพย์ส้ิริปิัญญ� (น้ำ้องเก่ง) 280
    คำุณศ์รีส้กุล บุุญมี (น้ำ้องปุ๋๊)
    คำุณเรวััตร์ พรมเส้นำ (น้ำ้องเบน้ำซี์) 232 คำุณชญ�นำี พรหมสู้งย�ง (น้ำ้องฝ้น้ำ) 284
    คำุณพิณนำร� อิศ์ร�งกูร ณ อยุธิย� (พี่่�เก๋)
                     คำุณรุ่งรัศ์มี ปิิย�งสุ้ (พี่่�รีุ่่ง)

    คำุณปิริช�ติ พรมมะลิ (น้ำ้องเอ็ม่) 236 คำุณส้�ยฝนำ ชัยเพชร (น้ำ้องฝ้น้ำ) 288
                     คำุณวั�ส้นำ� ศ์รีภ� (พี่่�ว�ส่)
    คำุณไพศ์�ล ชลพิทักษ์ (พี่่�ต้้�ก)

    คำุณพีระพัฒนำ์ เปิ่�ยมระลึก (น้ำ้องพี่่) 240 คำุณอรรถพล ระโหฐ�นำ (น้ำ้องอ๊๋) 292
    คำุณภัทร ลิ�มส้กุล (พี่่�โอ�ต้)
                     คำุณวัิทย� คำงคำ�วัิภ�ส้ันำติกุล (พี่่�ต้ี�)

    คำุณวัรท จิ�รุปิ�ณ (น้ำ้องแอ�น้ำ) 244 คำุณนำภ�พร ส้ีส้อ�ด (น้ำ้องแปุ๋้ง) 296
                     คำุณวัิภ� เลิศ์ฤทธิิ�ภูวัดล (พี่่�วิภ�)
    คำุณภัทร�วัุธิ ก้อนำทอง (พี่่�ปุ๋�ล์ม่)

    คำุณมนำัส้พงษ์ ภ�วัิขำ� (น้ำ้องเปุ๋้ง) 248 คำุณคำฑ�เดช วัรวังษ์ (น้ำ้องแจิ้็คิ้) 300
                     คำุณวัิรัตนำ์ นำิลละออ (พี่่�โก้)
    คำุณภัทร�วัุธิ เจิริญส้ิริภคำวััต (พี่่�ดุ่ย)


    06
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11