Page 2 - ร้อยพี่ร้อยน้อง ร้อยรักซีพีแรม
P. 2

คำำ�นำำ�


      สำำ�หรัับคนในวััยทำำ�ง�นแล้้วั เวัล้�เกิินกิวั่�ครั่�งหน่�งของเวัล้�ทำ่�ตื่่�นข่�นม�ในแตื่่ล้ะวััน จะใช้้ช้่วัิตื่
    อย่่รั่วัมกิับเพื่่�อนรั่วัมง�นภ�ยในองค์กิรั จ่งมักิจะม่คำ�พืู่ดทำ่�วั่�สำถ�นทำ่�ทำำ�ง�นเปรัียบเสำม่อน
    บ้�นหล้ังทำ่� 2 หรัือองค์กิรักิ็เปรัียบเสำม่อนครัอบครััวัทำ่� 2 ของเรั�นั�นเอง แล้ะครัอบครััวัทำ่�ด่นั�น
    จะตื่้องเป็นครัอบครััวัทำ่�เป่�ยมด้วัยควั�มรัักิแล้ะควั�มเอ่�ออ�ทำรัตื่่อกิัน เฉกิเช้่นเด่ยวักิับครัอบครััวั
    ทำ่� 1 ทำ่�ม่พื่่�น้องรั่วัมสำ�ยเล้่อดเด่ยวักิัน
      ครัอบครััวัซี่พื่่แรัมเป็นครัอบครััวัใหญ่่ ม่สำม�ช้ิกิในครัอบครััวัใช้้ช้่วัิตื่อย่่รั่วัมกิันกิวั่�
    15,000 คนในบ้�นซี่พื่่แรัมหล้ังน่� แตื่่ล้ะคนม่บทำบ�ทำแล้ะหน้�ทำ่�แตื่กิตื่่�งกิันไป แตื่่ทำุกิคนให้
    ควั�มรั่วัมม่อรั่วัมใจปฏิิบัตื่ิง�น เพื่่�อให้บรัรัลุ้ตื่�มวััตื่ถุปรัะสำงค์ของครัอบครััวัทำ่�ได้กิำ�หนดไวั้
    สำิ�งสำำ�คัญ่ทำ่�สำรั้�งควั�มเป็นปึกิแผ่่นทำ่�มั�นคงของควั�มเป็นครัอบครััวัซี่พื่่แรัมน่�กิ็ค่อ “ความ
    เป็็นพี่่�เป็็นน้อง”
      ซี่พื่่แรัมน้อมนำ�โอวั�ทำของทำ่�นปรัะธ�นอ�วัุโสำเครัือเจรัิญ่โภคภัณฑ์์ คุณธนินทำ์ เจ่ยรัวันนทำ์
    ม�ปฏิิบัตื่ิด้วัยวั่� “หากเราเอาจุุดแข็็งข็องตนไป็เป็รียบเทีียบกับจุุดอ่อนข็องผู้้้อ่�น เรามัก
    จุะทีะนงตัวว่าเก่งแล้้ว แล้ะไม่ต้องพี่ัฒนา แต่หากเราเป็ล้ี�ยนเป็็นการเอาจุุดแข็็งข็องผู้้้อ่�น
    มาเทีียบกับจุุดอ่อนข็องตน เราจุะร้้ตัวว่ายังไม่เก่งแล้ะจุะนอบน้อม พี่ร้อมข็อเรียนร้้เพี่่�อ
    การพี่ัฒนา”
      นอกิจ�กิน่�ซี่พื่่แรัมยังเช้่�อวั่� คนทำุกิคนม่ควั�มเกิ่งในตื่ัวัเองทำ่�ไม่ซีำ��แบบใครั โอกิ�สำเรัียนรั่้
    จ�กิผ่่้อ่�นจ่งม่ม�กิม�ยมห�ศ�ล้ โดยเฉพื่�ะอย่�งยิ�งกิ�รัเรัียนรั่้กิับคนในครัอบครััวั ซี่�งเป็น
    องค์ควั�มรั่้ทำ่�ใกิล้้ตื่ัวั ใช้้ได้จรัิง เห็นผ่ล้จรัิง ผ่่�นสำถ�นกิ�รัณ์ตื่่�ง ๆ วัิวััฒน�กิ�รัจนเป็นควั�ม
    สำ�ม�รัถหล้ักิของบุคคล้
      โดยทำั�วัไปคนในวััยทำำ�ง�นจะม่อ�ยุอย่่รัะหวั่�ง 18-60 ป่ ซี่�งปรัะกิอบด้วัยคนในเจเนอเรัช้ั�น X
    แล้ะ Y เป็นสำ่วันใหญ่่ คนทำ่�ตื่่�งเจเนอเรัช้ั�นกิ็เตื่ิบโตื่ข่�นม�บนสำิ�งแวัดล้้อมทำ่�แตื่กิตื่่�งกิัน
    ม่ปรัะสำบกิ�รัณ์ช้่วัิตื่ทำ่�แตื่กิตื่่�งกิัน ม่รัะดับกิ�รัศ่กิษ�แล้ะควั�มรั่้ในแตื่่ล้ะด้�นทำ่�แตื่กิตื่่�งกิัน
    แล้ะอ่�น ๆ อ่กิม�กิม�ย ซี่�งล้้วันม่สำ่วันสำ่งผ่ล้ตื่่อกิรัะบวันกิ�รัคิดวัิเครั�ะห์แล้ะตื่ัดสำินใจทำ่�แตื่กิตื่่�ง
    กิันไปด้วัย ดังนั�นกิ�รัสำ่�อสำ�รัเพื่่�อกิ�รัแบ่งปันควั�มรั่้แล้ะปรัะสำบกิ�รัณ์ให้กิันแล้ะกิันของคน
    ตื่่�งวััย ไม่วั่�จ�กิผ่่้สำ่งวััยกิวั่�ไปสำ่่ผ่่้อ่อนวััยกิวั่� หรัือจ�กิผ่่้อ่อนวััยกิวั่�ไปสำ่่ผ่่้สำ่งวััย
    กิวั่� ล้้วันม่สำ่วันสำำ�คัญ่ม�กิในกิ�รัล้ดช้่องวั่�งดังกิล้่�วันั�น
    02
   1   2   3   4   5   6   7