Page 7 - ร้อยพี่ร้อยน้อง ร้อยรักซีพีแรม
P. 7

ร้อยพี�ร้อยนำ้อง รี่้อยรี่๋กซีีพี่่แรี่ม่

       คำุณอำ�นำ�จิ ทองอ่อนำ (น้ำ้องเบ้รี่์ด)  304 คำุณส้�ธิิต แส้งเรืองอ่อนำ (พี่่�ส่�ธ้ต้)  356
       คำุณวัิโรจินำ์ ลีโนำทัย (พี่่�โน้ำ้ต้)
                        คำุณดนำัย ไหลรินำ (น้ำ้องเอ็ม่)

       คำุณพิภักดิ� จิรูญลักษณ์คำนำ� (น้ำ้องแชม่ปุ๋์) 308 คำุณเรืองฤทธิิ� รุ่งนำภ�ศ์ิริ (น้ำ้องเบน้ำท์) 360
       คำุณวัิเศ์ษ วัิศ์ิษฏ์วัิญญูู (พี่่�วิเศษ)
                        คำุณส้�ยใจิ นำ�คำพ่ก (พี่่�เจิ้ี�ยบ)

       คำุณวััฒนำพงษ์ ปิระเวัชไพร (น้ำ้องเบ้รี่์ด) 312 คำุณสุ้ธิี พลอยจิันำทร์กุล (พี่่�ธีย์)  364
       คำุณวัิษณุ ส้วั่�งทั�วั (พี่่�ณ์ุ)
                        คำุณกีธิ� ม�มั�นำ (น้ำ้องเอ็กซี์)

       คำุณชญ�นำิศ์ ส้ีโมร� (น้ำ้องคิ้รี่่ม่) 316 คำุณจิ�รุมนำ ท้วัมเล็ก (น้ำ้องเน้ำย) 368
       คำุณวัีระพงษ์ ละออเอี�ยม (พี่่�ว่)
                        คำุณสุ้ปิร�ณี ชนำะชัย (พี่่�เปุ๋้�ล)

       คำุณวัีรย� เอกธินำส้มบุัติ (น้ำ้องแน้ำน้ำ) 320 คำุณพัชรินำทร์ ผันำกล�ง (น้ำ้องกุ�ก) 372
       คำุณศ์ิริวัรรณ จิวังตระกูล (พี่่�อ้วน้ำ)
                        คำุณสุ้พรรณ� ตะนำะวังศ์์ (พี่่�เก๋)

       คำุณส้�ยรุ้ง กัลย�เพ็ชร (น้ำ้องเจิ้ี�ยบ) 324 คำุณจิิร�ภ� คำำ�ไขแก้วั (น้ำ้องม่ะเหม่ี�ยว) 376
                        คำุณสุ้ภิฌ� ชูชิต (พี่่�อ้อย)
       คำุณส้มคำิด จิิตต์ไทย (พี่่�คิ้้ด)

       คำุณอรนำุช ผมนำ้อย (น้ำ้องน้ำุช) 328 คำุณส้รวัิชญ์ กองต�พันำธิุ์ (น้ำ้องโบ�ท) 380
                        คำุณสุ้ม�ลี ชูชัยศ์ักดิ�พิชิต (พี่่�กว�ง)
       คำุณส้มจิิตร วังศ์์กำ�ชัย (พี่่�หม่วย)

       คำุณธินำ�พร ฉัิมทัด (น้ำ้องก้�ฟ) 332 คำุณศ์ิริพงษ์ ฐ�นำียก�ร (น้ำ้องเต้๋�) 384
                        คำุณสุ้เมธิี รอดส้วั่�ง (พี่่�ฟ�ม่้น้ำ)
       คำุณส้มชัย สุ้ยะ (พี่่�หน้ำุ่ย)
       คำุณชล�ธิร ฟูู่�เกียรติ (น้ำ้องพี่่ท) 336 คำุณจิิตต�นำันำทิ� แส้งทอง (น้ำ้องปุ๋้�ก) 388
       คำุณส้มบุัติ ทวัีสุ้ข (พี่่�บ๋ต้้)
                        คำุณสุ้ริย� ภู่ส้ันำติพงษ์ (พี่่�ย�)

       คำุณรวัีร์ณภัทร เย็นำส้วััส้ดิ� (น้ำ้องเก๋) 340 คำุณร�ชพล รินำคำำ� (น้ำ้องแทน้ำ) 392
                        คำุณเส้ริมไชย โมล�กุล (พี่่�เส่รี่ิม่)
       คำุณส้มพงษ์ ส้ักขะดี (พี่่�อ๋�ง)

       คำุณเกวัลินำ อ่อนำวัิมล (น้ำ้องกอล์ฟ) 344 คำุณจิันำทร์เพ็ญ พลเดช (น้ำ้องหน้ำ่อย) 396
       คำุณส้มศ์รี ศ์ักด�รุจิ�นำนำท์ (พี่่�หม่ี)
                        คำุณโส้ภณ จิันำทะทัง (พี่่�ปุ๋้อม่)

       คำุณเมธิีร� นำิตไธิส้ง (น้ำ้องเม่ย์) 348 คำุณจิตุพร แส้งจิันำทร์ (น้ำ้องแน้ำน้ำซีี�) 400
                        คำุณอัศ์ด� อินำทรส้ร (พี่่�ต้้�ม่)
       คำุณส้ร�วัุธิ เกต�นำนำท์ (พี่่�วุธ)

       คำุณจิินำตภ� จิันำทส้ี (น้ำ้องด�น้ำ่อน้ำ) 352 คำุณอรฐิติ ศ์รีศ์ุภกร (น้ำ้องอรี่) 404
       คำุณส้หัส้ ทวัีเศ์รษฐ (พี่่�น้ำ้อย)
                        คำุณอ�ภ�ภรณ์ พรหมเชยธิีระ (พี่่�หม่ี)


                                      07
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12