Page 4 - ร้อยพี่ร้อยน้อง ร้อยรักซีพีแรม
P. 4

ส้�รบุัญ
    คำุณกฤษณ� จิิตรนำำ�ทรัพย์ (น้ำ้องเชอรี่่�) 08 คำุณกรรณิก�ร์ กดนำำ��คำำ� (น้ำ้องเน้ำ็ต้) 56
                     คำุณชรินำทร์ทิพย์ กัณฑะส้ิทธิิ� (พี่่�ตุ้�ก)
    คำุณกนำิษฐ� ยกส้้�นำ (พี่่�น้ำำ��เต้้�)

    คำุณวััชรินำทร์ พ�นำซ้้�ย (น้ำ้องใหม่่) 12 คำุณวัิภ�ด� แจิ้งเมือง (น้ำ้องแอน้ำ) 60
                     คำุณชลธิิช� เดชะช�ติ (พี่่�ช�)
    คำุณกฤตติ จิุลรัตนำ์ (พี่่�กฤต้)
    คำุณณัฐธิิด� แวั๊กเนำอร์ (น้ำ้องแองเจิ้้�ล)  16 คำุณส้ิริชัย แก้วัปิระเส้ริฐ (น้ำ้องไก่) 64
                     คำุณชัญญรัช พีร�วััชร (พี่่�กุง)
    คำุณกฤตพงศ์์ บุุญวัิริยะกุล (พี่่�อ๋�น้ำ)

    คำุณศ์ิวัลักษณ์ แก้วัยัง (น้ำ้องแน้ำน้ำ) 20 คำุณชัยเกียรติ ผูกเกษร (พี่่�น้ำก) 68
    คำุณกอบุแก้วั อินำศ์รีส้ม (พี่่�ก้�ง)
                     คำุณจิีรวััฒนำ์ อ�จิเอื�อ (น้ำ้องโอ)

    คำุณปิิยวัรณ์ ธิีรวััตรวั�ทินำ (น้ำ้องต้้อง) 24 คำุณชัยวััตร สุ้ดใจิ (พี่่�เต้่�) 72
    คำุณกอบุชัย คำงทวัี (พี่่�กอบ)
                     คำุณภูชิต ส้ร้อยศ์รี (น้ำ้องช้ต้)

    คำุณสุ้วัิมล ชนำแก้วัพลอย (น้ำ้องก๋น้ำ) 28 คำุณดวังหทัย เชื�อต่อม� (น้ำ้องแจิ้น้ำ) 76
                     คำุณชุมพล ลีละศ์ุภพงษ์ (พี่่�ก๋�ง)
    คำุณกัลยรัตนำ์ จิิตติพ�นำิชย์ (พี่่�บุษ)

    คำุณจิุฑ�ม�ศ์ นำัยพัฒนำ์ (น้ำ้องอ้อม่) 32 คำุณส้ิทธิิชัย มีปิรีดี (น้ำ้องหน้ำ่อง) 80
    คำุณคำนำึง ถมปิัด (พี่่�น้ำึง)
                     คำุณเชษฐ์ ศ์รีวัิไลฤทธิิ� (พี่่�เชษฐ์์)

    คำุณอันำติก� รอดพ่�งผ� (น้ำ้องก้อย) 36 คำุณพิจิิตร� พูลโพธิิ� (น้ำ้องฝ้้�ย) 84
    คำุณจิ�รุวัรรณ ตั�งส้ัจิจิะถ�วัรกุล (พี่่�คิ้้�ว)
                     คำุณณัชโชติ เหมทอง (พี่่�โส่่ย)

    คำุณขวััญชนำก แต่ปิระเส้ริฐ (น้ำ้องเบน้ำ) 40 คำุณฉััตรชัย ส้ัตยพิทักษ์ (น้ำ้องอ๊�ด) 88
                     คำุณณัฐส้ิทธิิ� อึ�งภ�กรณ์ (พี่่�น้ำ้ว)
    คำุณจิิตสุ้ด� ขอส้กุลไพศ์�ล (พี่่�ผึ้ึ�ง)

                     คำุณณิชนำันำทนำ์ อินำจิันำทร์ (พี่่�ม่อญ)
    คำุณเจิริญ แก้วัสุ้กใส้ (พี่่�เจิ้รี่ิญ) 44 คำุณพัชริย� เพชรนำ้อย (น้ำ้องเอ๋) 92
    คำุณชนำิด� อึ�งภ�กรณ์ (น้ำ้องจิ้๋�)

    คำุณฉััตรชัย วัิไลรัตนำสุ้วัรรณ (พี่่�ฉั๋ต้รี่)  คำุณเดโช ปิลื�มใจิ (พี่่�เดโช)
    คำุณอมรรัตนำ์ วัิโรจินำ์ (น้ำ้องน้ำุ่น้ำ)  48 คำุณณัทฐ์นำลีฐ์ มริภัณณฎีี (น้ำ้องน้ำ๋ท) 96


                     คำุณทรงกรด จิันำทร์ส้วั�ท (พี่่�กรี่ด)
    คำุณชนำ�พร ตุลย�นำนำท์ (พี่่�หน้ำ่อย) 52 คำุณทิพย์พิกุล ชนำะพันำธิ์ (น้ำ้องแม่้ว) 100
    คำุณอรไท ก้อนำมณี (น้ำ้องแอน้ำ)

    04
   1   2   3   4   5   6   7   8   9