Page 3 - ร้อยพี่ร้อยน้อง ร้อยรักซีพีแรม
P. 3

ร้้อยพี่่�ร้้อยน้้อง ร้้อยร้ักซีีพีีแร้ม

        ซี่พื่่แรัมได้จัดทำำ�รั�ยกิ�รั “คุยกันป็ระสาพี่่�น้องซีีพี่่แรม” ข่�นด้วัยวััตื่ถุปรัะสำงค์ทำ่�จะนำ�
       เอ�ควั�มรั่้แล้ะปรัะสำบกิ�รัณ์ของสำม�ช้ิกิในครัอบครััวัซี่พื่่แรัมม�แบ่งปันแล้ะถ่�ยทำอดแกิ่กิัน
       พื่่�น้องเรั�พืู่ดคุยกิันได้ทำุกิเรัื�อง ไม่จำ�กิัดวั่�เป็นเรัื�องกิ�รัง�น หรัือไล้ฟ์์สำไตื่ล้์สำ่วันตื่ัวั สำิ�งสำำ�คัญ่
       ค่อไม่เป็นวัิช้�กิ�รัทำ่�ห�อ่�นหรัือห�ฟ์ังได้จ�กิทำ่�ไหน จะตื่้องได้ฟ์ังจ�กิถ้อยคำ�ทำ่�ตื่กิผ่ล้่กิของผ่่้รั่้
       ผ่่้ม่ปรัะสำบกิ�รัณ์จรัิงน่�เทำ่�นั�น แล้ะด้วัยซี่พื่่แรัมเป็นครัอบครััวัใหญ่่ โอกิ�สำทำ่�ทำุกิคนจะได้ฟ์ัง
       พื่่�น้องของเรั�พืู่ดคุยกิันอย่�งทำั�วัถ่งนั�น จ่งจำ�เป็นตื่้องบันทำ่กิเป็นวัิด่โอเกิ็บไวั้ในรัะบบอินทำรั�เน็ตื่
       ของซี่พื่่แรัม สำำ�หรัับกิ�รัช้มกิ�รัฟ์ังย้อนหล้ังได้ ตื่่อม�ได้รัับกิ�รัรั้องขอจ�กิพื่่�น้องในครัอบครััวั
       ซี่พื่่แรัมกิันเองวั่� ทำุกิกิ�รัพืู่ดคุยล้้วันแล้้วัเป็นสำิ�งด่ ๆ ทำ่�อย�กินำ�ไปแบ่งปันกิับพื่่�น้องแล้ะ
       ล้่กิหล้�นในครัอบครััวัทำ่�เป็นบ้�นหล้ังแรักิบ้�ง อ่กิทำั�งยังเป็นปรัะโยช้น์ตื่่อกิ�รัพื่ัฒน�ทำรััพื่ย�กิรั
       มนุษย์ในสำังคมไทำยได้อ่กิด้วัย ซี่พื่่แรัมจ่งได้นำ�เอ�วัิด่โอรั�ยกิ�รั “คุยกิันปรัะสำ�พื่่�น้องซี่พื่่แรัม”
       ออกิเผ่ยแพื่รั่ในสำังคมออนไล้น์ผ่่�น YouTube, Facebook แล้ะ Podcast ตื่่�ง ๆ ในขณะน่�
        ซี่พื่่แรัมได้บันทำ่กิวัิด่โอรั�ยกิ�รั “คุยกิันปรัะสำ�พื่่�น้องซี่พื่่แรัม” ม�ตื่ั�งแตื่่ป่ พื่.ศ.2563
       จวับจนปัจจุบันป่ พื่.ศ. 2564 ม่จำ�นวันถ่ง 100 ตื่อนแล้้วั จ่งเห็นวั่�น่�จะเป็นกิ�รัด่
       ห�กิรัวับรัวัมจัดทำำ�เป็นหนังสำ่อขน�ด Pocket Book ข่�น เพื่่�อควั�มสำะดวักิตื่่อกิ�รัอ่�น
       กิ�รัค้นห� กิ�รัพื่กิพื่� แล้ะกิ�รัจัดเกิ็บองค์ควั�มรั่้ของครัอบครััวัซี่พื่่แรัมอย่�งยั�งย่น
       สำ่บตื่่อไป
        รั�ยกิ�รั “คุยกิันปรัะสำ�พื่่�น้องซี่พื่่แรัม” ไม่เพื่่ยงแตื่่เป็นกิ�รัแบ่งปันควั�มรั่้แล้ะปรัะสำบกิ�รัณ์
       ซี่�งกิันแล้ะกิัน สำิ�งทำ่�ได้อย่�งค�ดไม่ถ่งกิ็ค่อ ควั�มเข้�ใจในวัิธ่คิด วัิถ่ช้่วัิตื่ทำ่�หล้�กิหล้�ยของ
       สำม�ช้ิกิในครัอบครััวั ไม่วั่�จะเป็นเพื่ศ วััย ควั�มเช้่�อ ศ�สำน� พื่่�นเพื่ถิ�นกิำ�เนิด คนซี่พื่่แรัม
       จ่งม่เพื่่ยงเจเนอเรัช้ั�นเด่ยวั เป็น “เจุเนอเรชั่ั�นภิิวัฒน์” ซี่�งม่วัิวััฒน�กิ�รัอย่�งตื่่อเน่�อง
       แล้ะเป็นปัจจุบันทำ่�สำุด ทำุกิคนเข้�ใจซี่�งกิันแล้ะกิัน ม่ควั�มรัักิแล้ะเอ่�ออ�ทำรัตื่่อกิันเป็นอย่�งด่                 คุณวิเศษ วิศิษฏ์์วิญญู้
                   กรรมการผู้้้จุัดการ
                   บริษัที ซีีพี่่แรม จุำากัด
                                      03
   1   2   3   4   5   6   7   8