Page 9 - ร้อยพี่ร้อยน้อง ร้อยรักซีพีแรม
P. 9

ร้้อยพี่่�ร้้อยน้้อง ร้้อยร้ักซีีพีีแร้ม


       ริ่วมถึึงการิ่ดู้แลสิ่นค้้าทำ่�หน้าริ่้าน
       การิ่นำา Frozen Dough ไปีใช่้
       งานทำ่�หน้าริ่้านเปี็นอย่างไริ่ และ
       การิ่ดู้แลผิู้บริ่่โภค้ ซีึ�งเปี็นลักษัณะ
       การิ่ทำำางานแบบค้ริ่บวงจึริ่
        จึากนั�นเปี็นช่่วงทำ่�เช่อริ่่�
       ได้้เข้ามาริ่่วมงานกันพี่อด้่
       พี่่�ได้้ริ่ับมอบหมายจึากพี่่�เจึ๊  ของเริ่าให้เก่ด้ปีริ่ะโยช่น์มากทำ่�สิุด้ โด้ยไปีสิำาริ่วจึค้วามต้้องการิ่
       คุ้ณริ่ำาไพี่พี่ริ่ริ่ณ พี่ริ่ต้ริ่่สิัต้ย์  ของชุ่มช่นมาจึัด้ทำำาเปี็นหลักสิูต้ริ่เพี่ื�อไปีสิอน อาทำ่ สิอนทำำาขนม
       ทำ่�ปีริ่ึกษัาอาวุโสิค้ณะเจึ้าหน้าทำ่� ปีุยฝ้้ายให้กับชุ่มช่นเพี่ื�อนำาไปีปีริ่ะกอบอาช่่พี่ สิอนทำำาวุ้นนำ�าผิลไม้
       บริ่่หาริ่ บริ่่ษััทำ ซี่พี่่แริ่ม จึำากัด้  และสิมุนไพี่ริ่ให้กับเด้็ก ๆ ทำ่�โริ่งเริ่่ยนวัด้บึงบัว เขต้ลาด้กริ่ะบัง
       ให้นำาองค้์ค้วามริู่้มาใช่้ในการิ่ กริุ่งเทำพี่ฯ สิอนทำำาค้ริ่องแค้ริ่งกริ่อบให้กับผิู้ปีกค้ริ่องของเด้็ก
       พี่ัฒนาองค้์กริ่ โด้ยได้้จึัด้ต้ั�ง  ออทำ่สิต้่ก บ้านมูลน่ธิ่ค้าม่ลเล่ยน เขต้ลาด้กริ่ะบัง กริุ่งเทำพี่ฯ
       BTC หริ่ือ Bakery Training  ต้่อมาได้้ทำำางานด้้านขายและการิ่ต้ลาด้ ริ่ับผิ่ด้ช่อบโค้ริ่งการิ่
       Center ภาริ่ก่จึหลักของ BTC  พี่่เศษัขององค้์กริ่ อาทำ่ สิ่ง Frozen Dough ให้กับค้ัด้สิริ่ริ่ เบลล่น่�
       ค้ือ การิ่สิริ่้างหลักสิูต้ริ่ทำ่�เหมาะ และริ่่วมในทำ่ม TMT หริ่ือ Team Merchandise Thailand
       สิมกับบุค้ลากริ่ด้้านเบเกอริ่่� เปี็นโค้ริ่งการิ่สิริ่้างพี่ันธิม่ต้ริ่ทำางธิุริ่ก่จึ ทำำางานริ่่วมกันต้ั�งแต้่
       ของซี่พี่่แริ่ม ด้้วยการิ่นำาองค้์ ซีัพี่พี่ลายเออริ่์ไปีจึนถึึงลูกค้้า 7-Eleven ทำำาให้เก่ด้เปี็นสิ่นค้้า
       ค้วามริู่้ต้่าง ๆ จึากภายนอก Category ใหม่ ๆ ขึ�นในองค้์กริ่ สิ่นค้้าใหม่ ค้ือ Chilled Cake
       องค้์กริ่ อาทำ่ Baking Science  เปี็นเค้้กโริ่ลวาน่ลลาค้ริ่่มสิด้ และเปี็นทำอล์ค้ออฟ่เด้อะทำาวน์
       และองค้์ค้วามริู่้ทำ่�อยู่ภายใน ในโลกโซีเช่่ยลม่เด้่ยทำ่�ค้นต้ามหากันเปี็นจึำานวนมาก
       องค้์กริ่ อาทำ่ ค้วามริู่้ในไลน์การิ่ จึากนั�นก็มาทำำาการิ่จึัด้การิ่องค้์ค้วามริู่้ โด้ยการิ่ริ่วบริ่วม
       ผิล่ต้ เทำค้น่ค้ต้่าง ๆ ริ่วมไปีถึึง  Best Practice ขององค้์กริ่ ซีึ�งม่ทำั�ง Bottom up activity
       องค้์ค้วามริู่้ทำ่�อยู่ในต้ัวกูริู่  อาทำ่ Kaizen, Ant Mission และ Best Practice ของโปีริ่เจึกต้์
       อย่างเช่่น พี่่�พี่ริ่ คุ้ณศ่ริ่่พี่ริ่  ต้่าง ๆ ทำ่�ม่ในองค้์กริ่ ริ่วมถึึง Project Innovation ทำ่�ได้้สิ่งเข้า
       เกตุ้จึันทำริ่า ผิู้ช่ำานาญการิ่  ปีริ่ะกวด้ ม่หน้าทำ่�ริ่วบริ่วม จึัด้เก็บไว้ เพี่ื�อให้ค้นในองค้์กริ่
       บริ่่ษััทำ ซี่พี่่แริ่ม จึำากัด้ แปีลง สิามาริ่ถึนำาไปีใช่้ หริ่ือนำาไปีต้่อยอด้ได้้ ทำุกวันน่�ก็ทำำางานในสิ่วน
       องค้์ค้วามริู่้ Tacit Knowledge  ของ TQM ในสิ่วนของริ่ะบบ CPRAM-MS Plus ทำ่�ทำำางานริ่่วม
       ให้เปี็น Explicit Knowledge  กับ TPM Lean และ Innovation
       พี่่�ม่หน้าทำ่�ริ่วบริ่วมเอาค้วามริู่้
       ต้่าง ๆ นั�นมาจึัด้เก็บ และ จากทำ่�พี่่�เต้้าทำำางานค่่อนข้้างห้ล่ากห้ล่าย พี่่�เต้้าม่เทำค่นิค่ทำ่�
       แปีลงให้พี่ริ่้อมใช่้งานได้้ทำันทำ่  จะทำำางานร่วมกับค่นทำ่�ห้ล่ากห้ล่าย ม่เทำค่นิค่ในการผููก
       และม่โปีริ่เจึกต้์ทำ่�ได้้ริ่ับมอบ สัมพี่ันธ์์อย่างไรบ้างค่ะ
       หมายค้ือ การิ่สิริ่้าง CSR ให้เก่ด้  ค้่าน่ยมองค้์กริ่ของซี่พี่่แริ่มเลยค้่ะ C P R A M ใช่้ R
       ขึ�นในองค้์กริ่ ต้้องใช่้ค้วามถึนัด้  Relationships เปี็นหลัก ค้ือ การิ่สิริ่้างสิัมพี่ันธิ์ และใช่้
                                      09
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14